logo grupo

Compte estalvi empresa nova. Les millors condicions i avantatges fiscals per al teu SLNE

Les millors condicions i avantatges fiscals per al teu SLNE

1 / 6

Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Caixa Rural de Turís està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Depòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per este Fons és de 100.000 euros per depositant

El producte d'estalvi ideal per a la futura aportació de capital social per a la constitució d'una societat limitada nova empresa (SLNE), i fer-ho amb tots els avantatges fiscals de l'actual normativa i amb les millors condicions de rendibilitat.

Tipus d'interés Compte Estalvi Nova Empresa
Tram de saldo Interés anual nominal TAE
Fins a 50.000 euros 0,15% 0,15%
Des de 50.001 a 100.000 euros 0,30% 0,30%
Més de 100.000 euros 0,45% 0,45%

Liquidació i abonament d'interessos semestral

Sense compromisos d'ingressos mínims, ni periòdics i amb total flexibilitat per a estalviar sense preocupar-se.

Amb importants beneficis fiscals, ja que totes les quantitats ingressades durant cada any gaudiran d'una deducció del 15% en la declaració de la renda del següent curs (amb un màxim de 9.000 euros).

El compte no admet domiciliacions, i es permet la disponibilitat dels fons en qualsevol moment per a destinar-los a la subscripció de participacions de la SLNE, que s'haurà de fer en el termini màxim de 4 anys des de la data d'obertura del compte i inscriure'l en el Registre Mercantil. En cas contrari, tant en la finalitat de les disposicions com en el termini màxim, es perdran totes les bonificacions fiscals.

A més, la Societat Limitada Nova Empresa (SLNE) creada haurà de complir les condicions següents:

 • Només podrà comptar com a socis amb persones físiques.
 • Els socis no podran ser més de 5 en el moment de la seua creació.
 • Cap soci podrà ser-ho de més d'una SLNE.
 • El capital social no podrà ser inferior a 3.012€ ni superior a 120.202€
 • L'administració podrà confiar-se a un administrador únic  o a diversos.
 • No podrà existir un consell d'administració.
 • La Societat Nova Empresa, en el termini màxim d'un any des de la seua constitució vàlida, haurà de destinar els fons aportats pels socis  que s'hagen acollit a deducció a:
  • L'adquisició d'immobilitzat material i immaterial afectes a l'activitat.
  • Gastos de constitució i de primer establiment.
  • Gastos de personal empleat amb contracte laboral.
 • En tot cas, haurà de comptar en el termini indicat amb, almenys, un local exclusivament destinat a la gestió de la seua activitat i un empleat amb contracte laboral i a jornada completa.

Fiscalitat: Els interessos es consideren rendiments de capital mobiliari, s'integren en la Renda d'Estalvi i tributen a un tipus fix del 15%. Estan sotmesos a retenció del 15%.

A destacar: Sens dubte, la millor manera d'avançar i aprofitar els avantatges fiscals que l'actual normativa atorga a la creació de noves empreses, amb una fenomenal rendibilitat i extraordinària flexibilitat.