logo grupo

Descompte comercial

Bestreta del nominal d'un efecte comercial, o de més d'un, que ens endossa per tal que ens encarreguem del cobrament en els venciments respectius.

En definitiva, ens cedix part dels drets de cobrament futurs de l'empresa, documentats en rebuts, pagarés o lletres de canvi a càrrec dels seus clients, alhora que li n'anticipem l'import, descomptant-li, en aquell moment, els gastos i els interessos que haja generat l'operació.

  • Termini màxim: de forma habitual, fins a 180 dies.
  • Garanties: personals, hipotecàries o mixtes.
  • Límit: es fixa a través d'una pòlissa o línia de descompte i establix l'import màxim dels efectes que, en algun moment, poden estar descomptats i pendents de cobrament.
  • Tipus d'interès: diversos tipus d'interés en funció dels terminis de cobrament de cada efecte (des de la data de descompte fins a la de venciment), i, en qualsevol cas, igual que les comissions, negociats a través de les nostres oficines.
  • Comissions: a tots els casos s'aplica una comissió de cobrament i, si es donara esta circumstància, les comissions per devolució i les altres comissions específiques relacionades amb les diverses fórmules declaratives d'esta devolució.

A destacar: la comoditat de la gestió, perquè amb una pòlissa o línia de descompte formalitzada, i fins al límit establit, es pot anticipar el cobrament segons les necessitats.