logo grupo

Compte de crèdit

A través d'un compte corrent, amb tots els servicis i els tipus de moviments comptables possibles (xecs, domiciliacions, transferències, ingressos d'efectius i qualsevol tipus d'abonament), mitjançant l'assignació d'un límit màxim de disponibilitat o de saldo deutor, la seua empresa, formalitzant prèviament un contracte mitjançant una pòlissa de crèdit, pot optimitzar els fluxos de tresoreria perquè només paga pels saldos deutors, però també cobra pels creditors.

  • Termini màxim: fins a 12 mesos, renovable de forma opcional.
  • Forma de pagament: en el moment de vèncer, pel saldo disposat.
  • Periodicitat d'interessos: trimestral.
  • Garanties: personals, hipotecàries o mixtes.
  • Límit: fins al 100% de les necessitats previstes.
  • Tipus d'interés: a triar, fixos o variables, en qualsevol cas, igual que les comissions, negociats a través de les nostres oficines.
  • Comissions: d'obertura i pel saldo disposat.

A destacar: la disponibilitat i l'optimització dels fluxos de tresoreria de l'empresa.