logo grupo

Límits màxims aportació

Límits d'estalvi fiscal
Edat Límit anual d'estalvi fiscal per aportació
Per a qualsevol edat 1.500 €

Aquest límit d'aportació és conjunt per a plans de pensions, mutualitats de previsió social i plans de previsió garantits (PPG).

Límit conjunt amb plans laborals col·lectius

Es conjunt el límit de les aportacions de plans de pensions individuals i de plans de pensions col·lectius laborals.

Aportacions fetes després de la jubilació

Es permet que un partícip que ja estigui jubilat, però que encara no hagi cobrat la prestació per aquest concepte perquè ha decidit i ha comunicat que vol cobrar-la més endavant, pugui seguir fent aportacions per a la cobertura de jubilació (i beneficiar-se de la desgravació fiscal pertinent), i un cop hagi arribat la data de cobrament que hagi fixat, també pugui cobrar la quantitat que hagi aportat des que es va jubilar fins al dia que va cobrar la prestació.

Això no obstant, cal tenir en compte que, en cas que un partícip jubilat ja hagi cobrat la prestació de jubilació, les aportacions que faci després d'aquest moment només les podrà cobrar per contingència o dependència, o bé, les podran cobrar els beneficiaris del pla per la defunció.

Aportacions a favor del cònjuge

Els partícips també podran fer aportacions a favor del pla de pensions del seu cònjuge (sempre que aquest/a no obtingui rendes que s'hagin d'integrar a la seva base imposable de més de 8.000 euros anuals) amb un límit de 1.000 euros anuals. Aquestes aportacions no estaran subjectes a l'impost de successions i donacions.

Traspassos entre plans de pensions i plans de pensions garantits

A partir de l'any 2007, es podran traspassar els drets consolidats des de plans de pensions als productes PPG, i vice versa.

APORTACIONS A PARTÍCIPS AMB DISCAPACITAT

Les persones següents podran fer aportacions a favor de partícips amb discapacitat física superior al 65% o psíquica igual o superior al 33%, i a favor de discapacitats que tinguin una incapacitat declarada judicialment:

  • El mateix partícip amb discapacitat
  • Les persones que tinguin una relació de parentiu en línia directa o col·lateral de fins al 3er grau.
  • El cònjuge o les persones que estiguessin a càrrec seu en règim de tutel·la o acolliment.