logo grupo

Préstec per a inversions

Amb la flexibilitat necessària per a adequar el finançament de cada projecte d'inversió a les seues pròpies necessitats i a la realitat del seu negoci.

 • Termini màxim:
  • Fins a 6 anys en cas de garantia personal.
  • Fins a 15 anys en cas de garantia hipotecària.
 • Forma de pagament: opcionalment
  • Quotes fixes de capital i interessos.
  • Quotes constants de capital i interessos vençuts o anticipats.
 • Periodicitat dels pagaments: mensual, trimestral, semestral o anual.
 • Garanties: personals, hipotecàries o mixtes.
 • Límit: fins al 80% de la inversió.
 • Tipus d'interés: opcionalment, fixos o variables; però, en tot cas, negociats a través de les nostres oficines.

A destacar: flexibilitat en les garanties i en la forma de pagament.