logo grupo

Declaració de moviments de mitjans de pagament model s 1

El dia 13/02/2007 entra en vigor l'Orde EHA/1438/2006, de 3 de maig, del Ministeri d'Economia i Hisenda, reguladora de la declaració prèvia de moviments de mitjans de pagament en l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals.

A partir d'eixe dia, les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, tant si actuen per compte propi com si ho fan per compte d'un tercer, que facen les operacions que es descriuen a continuació, estan obligades legalment a declarar-les a les autoritats competents abans de dur-les a terme:

  • a) Eixida o entrada en territori nacional de moneda metàl·lica, bitllets de banc i xecs bancaris al portador denominats en euros o en qualsevol altra moneda, per un import igual o superior a 10.000 euros per persona i viatge.
  • b) Moviments per territori nacional de moneda metàl·lica, bitllets de banc i xecs bancaris al portador denominats en euros o en qualsevol altra moneda, per un import igual o superior a 100.000 euros. Als efectes d'esta Orde, s'entén per «moviment» qualsevol canvi de lloc o posició que s'efectue a l'exterior del domicili del tenidor dels mitjans de pagament.

Caixacallosa, com la resta d'entitats de crèdits que intervinguen en les operacions que s'hagen de declarar, té l'obligació, en determinades circumstàncies, de comunicar aquestes operacions a les autoritats competents i, especialment, la falta de declaració o, si és el cas, la negativa del portador dels mitjans de pagament a portar-la a terme, falta o negativa que portaran associades les conseqüències legals que es preveuen en la mateixa orde.

Si l'interessa, i per a ampliar la informació d'este avís, esta oficina disposa d'una nota resum del contingut de l'Orde Ministerial i del model S-1 necessari per a la declaració i que, en certs supòsits, es podrà fer a través d'esta entitat.

Febrer de 2007