logo grupo

Declaració de moviments de mitjans de pagament model s 1

El dia 13/02/2007 entra en vigor l'Orde EHA/1438/2006, de 3 de maig, del Ministeri d'Economia i Hisenda, reguladora de la declaració prèvia de moviments de mitjans de pagament en l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals.

A partir d'eixe dia, les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, tant si actuen per compte propi com si ho fan per compte d'un tercer, que facen les operacions que es descriuen a continuació, estan obligades legalment a declarar-les a les autoritats competents abans de dur-les a terme:

  • a) Eixida o entrada en territori nacional de moneda metàl·lica, bitllets de banc i xecs bancaris al portador denominats en euros o en qualsevol altra moneda, per un import igual o superior a 10.000 euros per persona i viatge.
  • b) Moviments per territori nacional de moneda metàl·lica, bitllets de banc i xecs bancaris al portador denominats en euros o en qualsevol altra moneda, per un import igual o superior a 100.000 euros. Als efectes d'esta Orde, s'entén per «moviment» qualsevol canvi de lloc o posició que s'efectue a l'exterior del domicili del tenidor dels mitjans de pagament.

Caixa Rural Vila-real, com la resta d'entitats de crèdits que intervinguen en les operacions que s'hagen de declarar, té l'obligació, en determinades circumstàncies, de comunicar aquestes operacions a les autoritats competents i, especialment, la falta de declaració o, si és el cas, la negativa del portador dels mitjans de pagament a portar-la a terme, falta o negativa que portaran associades les conseqüències legals que es preveuen en la mateixa orde.

Si l'interessa, i per a ampliar la informació d'este avís, esta oficina disposa d'una nota resum del contingut de l'Orde Ministerial i del model S-1 necessari per a la declaració i que, en certs supòsits, es podrà fer a través d'esta entitat.

Febrer de 2007