logo grupo

Dades identificatives

DADES GENERALS

Caixa Rural Torrent, Cooperativa de Crèdit Valenciana. Domicili social: Avenida Al Vedat, 3 46900 - Torrent (Valencia), telèfon 96 159 50 64; adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom:4789, Llibre: 2099, Secció: general, Foli:173, Full V-32421, Incrip: 1r, Data: 30/09/2008.

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-94, Asiento 63, Data:8/02/2008


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural Torrent, Cooperativa de Crèdit Valenciana és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3.118.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances en el Registre de Cooperatives de Crèdit del qual figura inscrita amb el número 3.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F-46047809.