logo grupo

Nota legal

DADES GENERALS

Caixa Rural Torrent, Cooperativa de Crèdit Valenciana. Domicili social: Avenida Al Vedat, 3, 46900 - Torrent (Valencia), telèfon 96 159 50 64; adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom:4789, Llibre: 2099, Secció: general, Foli:173, Full V-32421, Incrip: 1r, Data: 30/09/2008.

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-94, Asiento 63, Data:8/02/2008


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural Torrent, Cooperativa de Crèdit Valenciana és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3.118.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances en el Registre de Cooperatives de Crèdit del qual figura inscrita amb el número 3.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F-46047809.

Si vol posar-se en contacte amb nosaltres, pot fer-ho telefonant al número +34 950 21 01 91 o a través de l'adreça electrònica ruraltorrent@grupocooperativocajamar.es.

Caixa Rural Torrent, a través de les seues pàgines web, oferix continguts relacionats amb la seua activitat, productes i servicis, els quals són merament informatius.

L'operativa bancària, que pot fer-se a través de la web de Caixa Rural Torrent, es regirà pels contractes formalitzats a este efecte.

Caixa Rural Torrent no es responsabilitza dels productes, continguts i servicis d'altres webs que puguen enllaçar-se, directament o indirectament, a través del web de Caixa Rural Torrent.

Caixa Rural Torrent es reserva el dret de modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del seu web quan ho estime oportú, i no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que pogueren sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la seua versió electrònica.

Caixa Rural Torrent, excepte autorització per escrit, prohibix la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització o qualsevol activitat que puga realitzar-se amb els continguts de les seues pàgines web.