logo grupo

Cajamar renda fixa. Plans de pensions

Plans de pensions

Indicador de risc exigit per la O.M. ECC/2316/2015

1
2
3
4
5
6
7
« Menor risc
Menor remuneració potencial
Major risc »
Major remuneració potencial

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevinga alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants

Contractat amb CAJAMAR Vida, S.A., de Seguros y Reaseguros. Pla de pensions amb vocació inversora conservadora amb l'objectiu de buscar la màxima rendibilitat amb un risc moderat.

Aportacions:

Poden ser periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals, anuals) o extraordinàries (el partícip podrà fer-les de forma única o en diverses vegades durant l'any natural). Aportació mínima de 30 euros.

La política d'inversions del fons de pensions es farà d'acord amb criteris de seguretat, rendibilitat, diversificació, dispersió, liquiditat, congruència monetària i de terminis adequats a les seues finalitats. Els actius del fons de pensions seran invertits en interés dels partícips i beneficiaris, amb l'objectiu d'obtindre la màxima rendibilitat en el llarg termini.

La gestió la faran professionals honorables amb una qualificació i experiència suficients i adequades a la matèria en qüestió.

    Invertisca tot el seu patrimoni en actius:
  • de renda fixa (renda fixa privada -corporativa- o pública -Govern- , pagarés, participacions en institucions d'inversió col·lectiva -FIM de renda fixa-, etc.);
  • i de tresoreria (comptes corrents, pactes de recompra, depòsits, pagarés, participacions en institucions d'inversió col·lectiva -FIAMM-), amb una duració inferior o igual a tres mesos,

i amb els límits següents:

Límits per Govern/Corporatiu sobre el total del fons
Tipus d'actiu Mínim Màxim
Govern 20% 100%
Corporatiu 0% 80%
Límits per qualificació creditícia (ràting) de la renda fixa i tresoreria
Ràting intern Mínim Màxim
Investment Grade
(AAA + AA + A + BBB)
90% 100%
High Yield 0% 10%

Queden exclosos del càlcul d'estos límits per qualificació creditícia els actius de tresoreria o renda fixa emesos pel Regne d'Espanya i els comptes corrents.

Als efectes de ràting, es prendrà el segon millor de les tres principals agències següents: Moody's, Estàndard & Poors i Fitch Ibca; i als actius de tresoreria se'ls assignarà el corresponent al deute a llarg termini del mateix emissor. En cas d'incompliment dels límits anteriors de qualificació creditícia a conseqüència d'un descens sobrevingut d'esta en algun actiu en cartera, la GESTORA disposarà de tres mesos a partir de la data en què es produïsca esta circumstància per a ajustar-se als límits anteriors en les millors condicions de mercat possibles.

  • Entitat gestora: Cajamar Vida, S.A., EGFP, CIF: A-04465555, Registre Mercantil d'Almeria, tom 838, llibre O, foli.1, full AL-20409.
  • Entitat depositària i promotora: CECABANK, S.A., domicili social en el carrer d'Alcalá, núm. 27, 28014 Madrid, Espanya - CIF A-86436011 - D0193. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 30.405, llibre 0, foli 57, secció 8, full M-547250.
  • Entitat promotora: CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. Inscrita en el R. M. d'Almeria T. 1.526, L. 0, F. 1, F. AL-40338, inscripció 1a de data 31 d'octubre de 2012. CIF F-04743175. Domicili social: Plaza de Juan del Águila Molina, 5 04006 – Almería.

Més informació (en castellá)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.