logo grupo

Cajamar mixt II. Plans de pensions

Plans de pensions

Indicador de risc exigit per la O.M. ECC/2316/2015

1
2
3
4
5
6
7
« Menor risc
Menor remuneració potencial
Major risc »
Major remuneració potencial

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevinga alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants

Contractat amb CAJAMAR Vida, S.A., de Seguros y Reaseguros. Les inversions són dinàmiques, amb molta flexibilitat, cosa que permet, segons les condicions del mercat, invertir en un percentatge més gran o més xicotet de renda variable, preferentment de la zona euro, diversificada en diversos sectors, procurant replicar l'índex Eurostoxx 50.

La vocació inversora pretén obtindre més rendibilitat, cosa que permet alterar la composició de la renda variable des d'un 30 fins a un 75%.

Aportacions:

Poden ser periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals, anuals) o extraordinàries (el partícip podrà fer-les de forma única o en diverses vegades durant l'any natural). Aportació mínima de 30 euros.

La política d'inversions del fons de pensions es farà d'acord amb criteris de seguretat, rendibilitat, diversificació, dispersió, liquiditat, congruència monetària i de terminis adequats a les seues finalitats. Els actius del fons de pensions seran invertits en interés dels partícips i beneficiaris, amb l'objectiu d'obtindre la màxima rendibilitat en el llarg termini.

La gestió la faran professionals honorables amb una qualificació i experiència suficients i adequades a la matèria en qüestió.

Invertisca tot el seu patrimoni en actius:

  • de renda fixa (renda fixa privada -corporativa- o pública -Govern- , pagarés, participacions en institucions d'inversió col·lectiva -FIM de renda fixa-, etc.);
  • de tresoreria (comptes corrents, pactes de recompra, depòsits, pagarés, participacions en institucions d'inversió col·lectiva -FIAMM-);
  • de renda variable: accions cotitzades en les principals borses europees i participacions o accions en institucions d'inversió col·lectiva (FIM, ETF, SICAV...).

i amb els límits següents:

Límits per tipus d'actiu sobre el total del fons:
% Renda variable % Renda fixa i tresoreria
Mínim Màxim Mínim Màxim
30% 75% 25% 70%
Límits per Govern/Corporatiu sobre el total del fons
Tipus d'actiu Mínim Màxim
Govern 10% 70%
Corporatiu 0% 60%
Límits per qualificació creditícia (ràting) de la renda fixa i tresoreria
Ràting intern Mínim Màxim
Investment Grade
(AAA + AA + A + BBB)
90% 100%
High Yield 0% 10%

Queden exclosos del càlcul d'estos límits per qualificació creditícia els actius de tresoreria o renda fixa emesos pel Regne d'Espanya i els comptes corrents.

Als efectes de ràting, es prendrà el segon millor de les tres principals agències següents: Moody's, Estàndard & Poors i Fitch Ibca; i als actius de tresoreria se'ls assignarà el corresponent al deute a llarg termini del mateix emissor. En cas d'incompliment dels límits anteriors de qualificació creditícia a conseqüència d'un descens sobrevingut d'esta en algun actiu en cartera, la GESTORA disposarà de tres mesos a partir de la data en què es produïsca esta circumstància per a ajustar-se als límits anteriors en les millors condicions de mercat possibles.

  • Entitat gestora: Cajamar Vida, S.A., EGFP, CIF: A-04465555, Registre Mercantil d'Almeria, tom 838, llibre O, foli.1, full AL-20409.
  • Entitat depositària i promotora: CECABANK, S.A., domicili social en el carrer d'Alcalá, núm. 27, 28014 Madrid, Espanya - CIF A-86436011 - D0193. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 30.405, llibre 0, foli 57, secció 8, full M-547250.
  • Entitat promotora: CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. Inscrita en el R. M. d'Almeria T. 1.526, L. 0, F. 1, F. AL-40338, inscripció 1a de data 31 d'octubre de 2012. CIF F-04743175. Domicili social: Plaza de Juan del Águila Molina, 5 04006 – Almería.

Més informació (en castellá)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.