logo grupo

Queixes i reclamacions

El Grupo Cooperativo Cajamar compta, d'acord amb el que preveu la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer, amb un Servici d'Atenció al Client intern i independent per a atendre i resoldre les queixes i reclamacions que puga presentar relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts, ja deriven dels contractes, de la normativa de transparència i protecció de la clientela o de les bones pràctiques i usos financers.

Pot dirigir-se a este Servici fent ús d'alguna de les vies següents:

 1. Per mitjà de correu postal adreçat a:
  Grupo Cooperativo Cajamar
  Servicio de Atención al Cliente
  Plaza de Juan del Águila Molina, 5
  04006 – Almería
 2. Per mitjà de correu electrònic a servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.es. En este cas, la queixa o reclamació plantejada haurà de comptar amb firma electrònica (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica).
 3. Per mitjà de la presentació en paper en l'oficina, bé siga usant el format del Formulari d'inici de queixa o reclamació(en castellá) (PDF 254,31 KB.), excepte a Catalunya, que en té un de disponible o que li'l poden entregar en la seua oficina, o bé en qualsevol altre format que vullga utilitzar, o bé amb un full oficial de reclamació (en aquelles comunitats en què estem obligats a disposar-ne).
 4. A través de Banca Electrònica (en castellá)

Les competències d'este Servici estan degudament definides en el Reglament per a la defensa del client(en castellá) (PDF 261,81 KB.) que té disponible. Les queixes o reclamacions presentades hauran de resoldre's en el termini màxim de: (i) 15 dies hàbils, excepcionalment ampliables a 1 mes en els casos de servicis de pagament; (ii) 1 mes sobre la resta d'assumptes si és consumidor, o (iii) 2 mesos en els altres casos.

També posem a la seua disposició els formularis per a la presentació de queixes i reclamacions davant dels servicis de reclamacions dels organismes supervisors del sistema financer espanyol

Per a formular queixes o reclamacions davant dels esmentats departaments, amb caràcter previ i obligatori, és necessari haver-les presentat davant del Servici d'Atenció al Client. Sobre aquests òrgans de defensa es disposa d'informació complementària en la secció anomenada "El portal del client bancari" del lloc web del Banc d'Espanya.

La tramitació de queixes o reclamacions davant de qualsevol dels òrgans indicats és incompatible amb qualsevol altra via que implique un procediment administratiu, arbitral o judicial.

L'operativa de Caixa Rural Nules s'ajusta a les normes sobre transparència de les operacions bancàries i protecció de la clientela, arreplegades en la normativa legal vigent.

Finalment, i de conformitat amb l'article 14 del Reglament (UE), núm. 524/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, l'informem de l'existència d'una plataforma europea de resolució de litigis en línia que en facilita la resolució extrajudicial.

La plataforma és un lloc web interactiu i multilingüe http://ec.europa.eu/odr, que proporciona de manera gratuïta un punt d'accés a consumidors i empreses per a la resolució extrajudicial de litigis contractuals derivats de contractes de compravenda o prestació de servicis subscrits en línia.

Caixa Rural Nules no està adscrit en l'actualitat a una entitat de resolució alternativa de litigis en matèria de consum.