logo grupo

Directiva MiFID

L'1 de novembre de 2007 va entrar en vigor a la Unió Europea, la Directiva 2004 39 CE(en castellá) (PDF 293,46 KB.), de 21 d'abril, relativa als mercats d'instruments financers (MiFID, per les seves sigles en anglès), aplicada posteriorment per la Directiva 2006 73 CE(en castellá) (PDF 225,49 KB.), de 10 d'agost, relativa als requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les empreses d'inversió, i els termes definits als seus efectes.

Aquestes directives s'han transposat a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 47/2007(en castellá) (PDF 361,47 KB.), de 19 de novembre, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, i el Reial Decret 217/2008(en castellá) (PDF 208,86 KB.), de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses d'inversió i la resta d'entitats que presten serveis d'inversió.

El mes de març de 2008, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i el Comitè Europeu de Reguladors del Mercat de Valors (CESR) van publicar dues guies informatives sobre la MiFID.

Conseqüència de la necessitat d'incrementar el nivell de protecció dels usuaris de productes i servicis d'inversió, els quals s'han sofisticat els últims anys de manera significativa, el dia 3 de gener de 2018 va entrar en vigor l'aplicació d'un nou marc normatiu sobre mercats i instruments financers basats en la Directiva MiFID II(en castellá) (PDF 1,75 MB.) (Directiva 2014/65/UE), el Reglamento MiFIR(en castellá) (PDF 1,18 MB.) (Reglament 600/2014/UE) i d'un conjunt de 29 actes delegats que despleguen la citada directiva i el reglament.

La reforma preveu canvis en dos àmbits diferenciats, relatius a (i) la protecció de l'inversor (incrementant els requisits de transparència a l'inversor i un major control i governança de les entitats que presten servicis d'inversió) i (ii) el funcionament dels mercats (infraestructures i transparència).

CNMV ha preparat un portal informatiu MiFID II - MiFIR on exposa tots els aspectes d'esta reforma.

MiFID II obliga les entitats financeres a incorporar un ampli catàleg de normes al qual hauran d'ajustar-se a la prestació dels servicis d'inversió, així com a la millora dels nivells d'informació que s'ha de facilitar als mateixos inversors.

Caixa Rural d'Alginet ha desenvolupat la Informació de caràcter precontractual(en castellá) (PDF 239,79 KB.) següent, que posem a la seva disposició.

Grupo Cooperativo Cajamar ha redactat, per tal de complir-lo de forma estricta, una Política d'execució i gestió d'ordres(en castellá) (PDF 503,01 KB.) i una altra Política de Gestió de Conflictes d'Interès a la Prestació de Serveis d'Inversió(en castellá) (PDF 494,88 KB.).

També posem a la seva disposició, una descripció detallada dels productes o instruments financers del nostre catàleg relacionats amb la MiFID(en castellá) (PDF 692,5 KB.), inclosa la descripció dels riscos inherents que comporten.

En tant que un altre element essencial per a la informació més adequada, la relativa a les comissions i a les despeses connexes als serveis d'inversió i als productes o als instruments financers que ofereix Grupo Cooperativo Cajamar, a continuació pot accedir a les tarifes màximes que la nostra entitat li pot repercutir, registrades i publicades a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Qualsevol client que vulgui ampliar-ne la informació, pot rebre l'assessorament que li faci falta a qualsevol oficina de Grupo Cooperativo Cajamar, a més a més, a través d'aquesta via els anirem informant de totes les novetats significatives que hagin de conèixer en aquesta matèria.