logo grupo

PSD2

A continuació l'informem sobre les modificacions aplicables a tots els contractes que mantinga formalitzats amb esta Entitat en l'àmbit d'aplicació de la Llei 16/2009 de Servicis de Pagament, de 13 de novembre, modificada en part pel Reial Decret Llei de 24 de novembre de 2017 per a adaptar-se a PSD2 (Directiva 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell sobre servicis de pagament en el mercat interior, de 25 de novembre de 2015).

La nova normativa aplicable podrà permetre, amb l'autorització prèvia del Client, l'accés a la informació dels seus comptes per altres proveïdors de servicis, així com que un comerç puga executar ordes de pagament en nom seu, contra compte o targeta, incloent-se per això dins de l'àmbit d'aplicació de la normativa de servicis de pagament, als servicis d'iniciació de pagaments i servicis d'informació sobre comptes que facen altres proveïdors de servicis de pagament diferents d'esta Entitat bancària.

MODIFICACIONS CONTRACTUALS

 1. Responsabilitat en operacions de pagament no autoritzades.- El titular-consumidor es responsabilitza i pagarà en conseqüència, fins al moment de la notificació a l'Entitat, les pèrdues ocasionades derivades de qualsevol operació no autoritzada pel mateix titular, ja siga per l'ús fraudulent, robatori, furt, pèrdua, utilització per mitjans coactius o en forma diferent de la pactada, de qualsevol instrument de pagament facilitat per l'Entitat (talonaris d'efectes, llibreta, targetes, etc.), fins a un límit màxim de 50 euros (abans 150 euros), excepte si haguera actuat de manera fraudulenta, a posta o haguera comés alguna negligència greu, o no haguera observat la deguda diligència en la custòdia d'aquests instruments, claus o contrasenyes secretes, o no haguera complit l'obligació d'avisar de la pèrdua o el robatori d'aquests a l'Entitat, sense demora indeguda i tan bon punt n'haja tingut coneixement, i en eixe cas respondria de la totalitat de les pèrdues.
 2. Consentiment per a l'execució d'operacions de pagament.- Este consentiment, d'acord amb el que s'ha pactat, s'obté bé per la firma o rúbrica de la sol·licitud pertinent, el justificant del servici, per mitjà de l'ús d'instruments de pagament habilitats o convinguts a este efecte o utilitzant alguna de les tècniques de comunicació a distància previstes en la normativa vigent, sempre que tinguen dades suficients que, al seu parer, garantisquen la seua autenticitat, i es podrà també prestar, per conducte del beneficiari de l'operació de pagament o a través de Proveïdors Iniciadors de Servicis de Pagament (PISP). En absència de consentiment, l'operació de pagament es considerarà no autoritzada.
 3. Irrevocabilitat d'una orde de pagament: En el cas d'ordes de pagament iniciades per un Proveïdor iniciador de pagaments o bé pel beneficiari a través d'ell, l'ordenant no podrà revocar l'orde de pagament una vegada haja donat al PISP el seu consentiment per a iniciar l'operació de pagament o perquè s'execute l'operació de pagament al beneficiari.
 4. Notificació i rectificació d'operacions de pagament no autoritzades o executades incorrectament.- Quan intervinga un proveïdor de servicis d'iniciació de pagaments, l'usuari de servicis de pagament haurà d'obtindre la rectificació del proveïdor de servicis de pagament gestor de compte
 5. Confirmació de la disponibilitat de fons.- El proveïdor de servicis de pagament gestor de compte, amb la sol·licitud prèvia d'un proveïdor de servicis de pagament que emeta instruments de pagament basats en targetes, confirmarà immediatament la disponibilitat de fons en el compte de pagament de l'ordenant per a l'execució d'una operació de pagament basada en una targeta, amb un Sí o un No, sempre que es complisquen totes les condicions següents:
  • Que el compte de pagament de l'ordenant siga accessible en línia en el moment de la sol·licitud.
  • Que l'ordenant haja donat consentiment exprés abans de la primera sol·licitud de confirmació al proveïdor de servicis de pagament gestor de compte perquè responga a les sol·licituds de proveïdors de servicis de pagament específics, de facilitar confirmació que l'import corresponent a una operació de pagament basada en una targeta determinada està disponible en el compte de pagament de l'ordenant;
  Perquè el proveïdor de servicis de pagament puga sol·licitar la confirmació ha d'autenticar-se davant del proveïdor de servicis de pagament gestor de compte abans de cada sol·licitud de confirmació i comunicar-se de manera segura amb ell. Esta confirmació no és aplicable respecte d'instruments de pagament basats en targetes que emmagatzemen diners electrònics.
 6. Resolució del Contracte.- En virtut de la modificació a la Llei de Servicis de Pagament que efectua la DF 1a del RDL 19/2017, de 24 de novembre, vosté, com a usuari de servicis de pagament d'esta Entitat, podrà resoldre en qualsevol moment, sense cap preavís i de manera gratuïta, qualsevol contracte i, si és el cas (contracte i annex marc que el modificara per a adaptar-lo a la Llei 16/2009 de Servicis de Pagament (LSP), que mantinga formalitzat amb esta Entitat dins de l'àmbit d'aplicació de l'esmentada Llei de Servicis de Pagament, sense cap altre requisit que disposar del total del saldo existent a favor seu o reintegrar el que resulte en contra seu, fent entrega a l'ENTITAT, per a inutilitzar-los, dels documents o instruments que constituïsquen el mitjà de disposició de saldos. De la mateixa manera, l'Entitat està facultada per a la resolució dels seus contractes en l'àmbit de la normativa de servicis de pagament, amb un preavís de dos mesos d'antelació en el cas de Titulars Consumidors, i de 15 dies en el cas de Titulars no Consumidors.
  No obstant això, en aquells casos en què tinga contractat un altre producte o servici financer per a la gestió del qual siga necessari mantindre obert un compte de pagament que hi estiga associat, obert en esta Entitat, no serà factible la resolució del compte de pagament associat mentre estiga vigent l'indicat producte o servici financer per a la gestió del qual es manté obert el compte, encara que l'Entitat no podrà modificar unilateralment el cost d'eixe compte de pagament, ni introduir conceptes dels quals derive un cost superior al vigent en el moment de la resolució, sempre que l'usuari no utilitze el dit compte de pagament per a finalitats diferents de les relacionades amb el producte o servici financer per a la gestió del qual es manté obert el dit compte.
 7. Relació amb tercers prestadors de servicis de pagament/Principals implicacions derivades de la relació amb PISP/ AISP
  Quan tinga lloc la prestació de servicis d'iniciació de pagaments o informació sobre comptes, per part de tercers proveïdors, seran aplicables els tipus d'interés de canvi corresponents que en cada Entitat haja pactat amb el client en funció dels servicis contractats.
  El PSIP quan preste exclusivament el servici d'iniciació de pagaments no podrà tindre en poder seu fons de l'usuari en cap etapa de la cadena de pagament i quan vullga prestar altres servicis de pagament per als quals té els fons de l'usuari, haurà d'obtindre una autorització completa per a aquests servicis. L'usuari té dret a dirigir la seua reclamació de devolució al seu proveïdor de servicis de pagament gestor de comptes, fins i tot quan ha intervingut en l'operació de pagament un PISP. Tot açò s'entén sense perjuí de l'assignació de responsabilitats entre els proveïdors de servicis de pagament, en funció d'aquelles parts de l'operació que estiguen sota el control de cada un.
  1. Responsabilitat en el cas dels servicis d'iniciació de pagaments per no executar o executar defectuosament operacions de pagament
   Pel que fa a les operacions de pagament iniciades per l'ordenant a través d'un PISP, el proveïdor de servicis de pagament gestor de compte tornarà a l'ordenant l'import de l'operació de pagament no executada o executada de manera defectuosa i, si és el cas, restituirà el compte de pagament en el qual s'haja efectuat el càrrec a l'estat en què s'hauria trobat si no s'haguera efectuat l'operació defectuosa.
   Correspondrà al PSIP demostrar que el proveïdor de servicis de pagament gestor de compte de l'ordenant havia rebut l'orde de pagament i que, dins del seu àmbit de competència, l'operació de pagament va ser autenticada i registrada amb exactitud i no es va veure afectada per una fallada tècnica o altres deficiències vinculades a la no execució, l'execució defectuosa o l'execució amb retard de l'operació.
   Si el responsable de la no execució, l'execució defectuosa o l'execució amb retard de l'operació de pagament és el PISP, este haurà de rescabalar immediatament el proveïdor de servicis de pagament gestor de compte, a petició d'este, per les pèrdues patides o les sumes abonades per a efectuar la devolució a l'ordenant.
  2. Notificació sobre la resolució del contracte amb PISP o AISP.- L'usuari ha de comunicar al seu proveïdor de servicis de pagament la resolució de qualsevol contracte de servicis subscrit amb un PISP (proveïdor d'iniciació de pagaments) o un AISP (encarregat d'agregació de comptes).
  3. Accés al compte de pagament en cas de Servicis d'Iniciació de Pagaments.- Tot client ordenant tindrà dret a recórrer a un PISP per a obtindre servicis de pagament d'un altre proveïdor (gestor del compte), llevat que no es puga accedir en línia al corresponent compte de pagament. El PISP no pot modificar l'import, el destinatari ni cap altre element de l'operació, i ha de garantir que les credencials de seguretat personalitzades, PIN o claus d'accés, així com qualsevol altra informació sobre l'usuari de servicis de pagament, no siguen accessibles a tercers, tinguen suficients mesures de seguretat i siguen transmeses per canals segurs, no emmagatzemant dades de pagament sensible ni utilitzant-les per a altres fins diferents de la prestació del servici d'informació de comptes, i haurà de comunicar-se el dit PISP de manera segura amb el proveïdor de servicis de pagament gestor del compte.
   Un proveïdor de servicis de pagament gestor de compte podrà denegar l'accés a un compte de pagament a un proveïdor de servicis d'informació sobre comptes o un proveïdor de servicis d'iniciació de pagaments per raons objectivament justificades i degudament documentades, relacionades amb l'accés no autoritzat o fraudulent al compte de pagament per part del proveïdor de servicis d'informació sobre comptes o el proveïdor de servicis d'iniciació de pagaments, en particular amb la iniciació no autoritzada o fraudulenta d'una operació de pagament. En aquests casos, el proveïdor de servicis de pagament gestor de compte informarà l'ordenant, de la manera convinguda, de la denegació de l'accés al compte de pagament i dels motius per a fer-ho. Eixa informació serà facilitada a l'ordenant, si és possible, abans de denegar-hi l'accés i, a tot tardar, immediatament després de la denegació, a menys que la comunicació d'esta informació pose en perill mesures de seguretat objectivament justificades o estiga prohibida per altres disposicions pertinents del Dret de la Unió Europea o del Dret nacional. El proveïdor de servicis de pagament gestor de compte permetrà l'accés al compte de pagament una vegada deixen d'existir els motius per a denegar-hi l'accés.
   Li recordem:
   • i) Que l'usuari de servicis de pagament podrà acceptar o rebutjar qualssevol modificacions contractuals relatives als seus servicis de pagament que li hagen sigut comunicades, i es consideraran acceptades en cas de no comunicar a l'Entitat la seua no acceptació i de rebutjar aquestes modificacions, l'usuari té dret a la resolució del contracte sense cap cost.
   • ii) Que esta Entitat manté procediments adequats per a resoldre les reclamacions dels usuaris de servicis de pagament que pot consultar en el nostre web, i aplicarà autenticació reforçada de clients quan l'ordenant accedisca al seu compte de pagament en línia; inicie una operació de pagament electrònic; o realitze per un canal remot qualsevol acció que puga comportar un risc de frau en el pagament o altres abusos.
   • iii) Que esta Entitat vetlarà perquè els proveïdors de servicis de pagament compten amb les mesures de seguretat adequades per a protegir la confidencialitat i la integritat de credencials, claus, contrasenyes o qualsevol altre element de seguretat facilitat als usuaris de servicis de pagament.
   • iv) Que en tot allò que no s'haja modificat per la present, es mantenen els termes i les condicions dels Contractes i, si és el cas, l'Annex Marc sobre condicions d'execució servicis de pagament i modificació contractual de Contractes que instrumenten servicis de pagament que mantinga formalitzat/s amb esta Entitat.

derechos al realizar pagos

Els seus drets en realitzar pagaments a Europa

Les normes de la UE fan que els seus pagaments electrònics siguen més barats, fàcils i segurs.

Aquests drets es recullen en la Directiva sobre serveis de pagament revisada (DSP2), la Directiva sobre comptes de pagament i altres actes legislatius de la UE, que la seua *finalitat és fer que els pagaments que realitzem siguen més segurs i còmodes.