logo grupo

Nota legal

DADES GENERALS

Caixa Rural Sant Josep de Burriana, S. Coop. de Crèdit V. Domicili social: Plaza El Plá, 1., 12530 Burriana - Castellón. telèfon 96 451 09 27, adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil de Castelló, Tom 504, Llibre 71 , Foli 144, Full CS-1967, Inscripció 1r

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-72.


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural Sant Josep de Burriana, S. Coop. de Crèdit V. és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3112.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F-12013256

Si vol posar-se en contacte amb nosaltres, pot fer-ho telefonant al número +34 950 21 01 91 o a través de l'adreça electrònica caixaruralburriana@grupocooperativocajamar.es.

Caixa Rural Burriana, a través de les seues pàgines web, oferix continguts relacionats amb la seua activitat, productes i servicis, els quals són merament informatius.

L'operativa bancària, que pot fer-se a través de la web de Caixa Rural Burriana, es regirà pels contractes formalitzats a este efecte.

Caixa Rural Burriana no es responsabilitza dels productes, continguts i servicis d'altres webs que puguen enllaçar-se, directament o indirectament, a través del web de Caixa Rural Burriana.

Caixa Rural Burriana es reserva el dret de modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del seu web quan ho estime oportú, i no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que pogueren sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la seua versió electrònica.

Caixa Rural Burriana, excepte autorització per escrit, prohibix la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització o qualsevol activitat que puga realitzar-se amb els continguts de les seues pàgines web.