logo grupo

Fiscalitat

Fiscalitat de les aportacions

Es reduirà, de la base imposable general (cosa que suposa un estalvi fiscal), l'aportació completa que s'hagi fet al pla, segons el màxim establert, però sempre que no superi els percentatges dels rendiments bruts del treball i activitats professionals següents:

Límits d'estalvi fiscal
Edat Límit anual d'estalvi fiscal per aportació
Per a qualsevol edat 30% dels rendiments nets del treball i activitats empresarials i professionals (màx. 2.000 €)

Per tant, podran reduir la quantitat més petita de les dues: el màxim d'aportació que indica la llei, o el percentatge dels rendiments nets del treball i d'activitats professionals i empresarials.

Si sobrés import d'aportació en relació amb la quantitat d'aquesta part general, es podrà seguir rebaixant de l'altra part de què es composa la base imposable, anomenada renda de l'estalvi, tot i que mai no pot donar lloc a una base liquidable (general o de l'estalvi) negativa.


FISCALITAT EN EL COBRAMENT DE LES PRESTACIONS

Les prestacions s'integren a la part general de la base imposable i tributen com a un altre ingrés de l'exercici, en forma de rendes del treball, és a dir, al tipus de gravamen de les taules publicades cada any.

El tractament fiscal és el mateix independentment que es cobre en forma de renda o de capital: tributa com a rendiment del treball l'import íntegre percebut cada any.

Si la percepció del pla de pensions la cobra un beneficiari per defunció del partícip, les seues prestacions en l'IRPF tributen com a rendiments del treball i no en l'Impost sobre Successions i Donacions.

Règim transitori per a plans de pensions contractats abans de la data d'efecte de la llei (01/01/2007):

  • Contingències noves (ocorregudes a partir de l'1 de gener de 2015): Quan el cobrament de prestacions en forma de capital siga per alguna de les contingències previstes (defunció, jubilació, incapacitat permanent, dependència severa o gran dependència), els beneficiaris podran aplicar el règim financer i, si pertoca, aplicar la reducció prevista en la Llei de l'IRPF vigent el 31 de desembre de 2006 (40% de reducció) per als drets generats per aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006, sempre que la prestació es perceba en l'exercici en què ocórrega la contingència corresponent, o en els dos exercicis següents.
  • Contingències antigues (ocorregudes abans de l'1 de gener de 2015): Quan el cobrament de prestacions en forma de capital siga per alguna de les contingències previstes (defunció, jubilació, incapacitat permanent, dependència severa o gran dependència), els beneficiaris podran aplicar el règim financer i, si pertoca, aplicar la reducció prevista en la Llei de l'IRPF vigent el 31 de desembre de 2006 (40% de reducció) per als drets generats per aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006, en funció dels supòsits següents:
    • Contingències ocorregudes en els exercicis 2011 a 2014, el règim transitori només podrà ser aplicat, si pertoca, a les prestacions percebudes fins a la finalització de l'octau exercici següent a aquell en què es va produir la contingència corresponent.
    • Contingències ocorregudes en els exercicis 2010 o anteriors, el règim transitori només podrà ser aplicat, si pertoca, a les prestacions percebudes fins al 31 de desembre de 2018.
Termini màxim de cobrament de la prestació segons l'any de contingència
Any del succés de la contingència Termini màxim per al cobrament de la prestació amb reducció del 40%
2010 o anterior 31/12/2018
2011 31/12/2019
2012 31/12/2020
2013 31/12/2021
2014 31/12/2022
2015 o posterior 31/12 + 2 anys