logo grupo

Nota legal

DADES GENERALS

Caja Rural de Cheste, Societat Cooperativa de Crèdit. Domicili social: Plaza Dr. Cajal, 2, 46380 - CHESTE (Valencia), telèfon 96 251 55 02; adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom 5154, Llibre 2462 S.G., F.1, Full V-40.464., Inscripció: 1r

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-40.


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural de Cheste, Societat Cooperativa de Crèdit és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3121.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

C.I.F F-46025433

Si vol posar-se en contacte amb nosaltres, pot fer-ho telefonant al número +34 950 21 01 91 o a través de l'adreça electrònica crcheste@grupocooperativocajamar.es.

Caja Rural de Cheste, a través de les seues pàgines web, oferix continguts relacionats amb la seua activitat, productes i servicis, els quals són merament informatius.

L'operativa bancària, que pot fer-se a través de la web de Caja Rural de Cheste, es regirà pels contractes formalitzats a este efecte.

Caja Rural de Cheste no es responsabilitza dels productes, continguts i servicis d'altres webs que puguen enllaçar-se, directament o indirectament, a través del web de Caja Rural de Cheste.

Caja Rural de Cheste es reserva el dret de modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del seu web quan ho estime oportú, i no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que pogueren sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la seua versió electrònica.

Caja Rural de Cheste, excepte autorització per escrit, prohibix la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització o qualsevol activitat que puga realitzar-se amb els continguts de les seues pàgines web.