logo grupo

Dades identificatives

DADES GENERALS

Caixa Rural la Junquera de Xilxes, S. Coop. de Crèdit V. Domicili social: Plaza España, 8 12592 - Chilches (Castellón), telèfon 96 459 00 89; adreça de correu electrònic servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com


INSCRIPCIÓ EN REGISTRES PÚBLICS

Inscrita en el Registre Mercantil de Castelló, Tom 507, Llibre 74, Foli 155, Full CS-2056, Inscrip.:1r

Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, amb el número CV-2.


AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

Caixa Rural la Junquera de Xilxes, S. Coop. de Crèdit V. és una cooperativa de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya, amb el codi d'entitat bancària núm. 3157.

Igualment està subjecta a la supervisió de l'Institut Valencià de Finances.


NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF F-12013124