Com l'afectarà esta llei?

Els principals canvis que els nostres clients percebran són els següents:

 • Gastos compartits: en la realització d’operacions de pagament en euros, els ordenants i receptors de pagaments compartiran els costos. L’entitat de l’ordenant carregarà els seus costos al seu client i l’entitat del beneficiari podrà aplicar els seus a este últim. Generalment, això s’anomena "Gastos Share".
  En el cas que l’operació de pagament incloga una conversió de divisa, entenent per aquestes la de qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea, s’aplicarà el mateix criteri de distribució de gastos, llevat que hi haja un pacte en contra de les parts. Així mateix, en el cas que l’altre prestador de servicis de pagament de pagament estiga a Espanya i l’operació de pagament incloga una conversió de divises en el sentit anterior, s’aplicarà el mateix criteri de distribució de gastos. Estos gastos de conversió seran satisfets per qui la demane, excepte acord en contra de les parts.
 • Data valor operació: les operacions que arreplega la llei s’abonaran en el compte del beneficiari el mateix dia hàbil en què l’entitat haja rebut els fons. És a dir, la data valor estarà condicionada pel calendari de liquidacions entre entitats, per exemple la valoració de l’abonament d’una transferència entre entitats del mateix país serà el dia hàbil següent al de l’operació.
  Les més usuals:
  • Transferències entre entitats del mateix país: data valor del dia hàbil següent al de l’operació.
  • Ingrés de xecs de la mateixa entitat: data valor mateix dia de l’operació.
  • Ingressos en efectiu:
   • Consumidors: data valor mateix dia.
   • No consumidors (excepció permesa en la LSP, art. 42): data valor dia hàbil següent.
  • Ingrés de xecs a càrrec del Banc d’Espanya o altres entitats: abonats, posat que siga conforme, data valor del segon dia hàbil següent al del lliurament.
 • Devolució de rebuts: s’establix un període més ampli per a fer les devolucions dels rebuts deguts.
  • Consumidors (1): Durant un període de 8 setmanes des de la data en què es va realitzar el deute es podrà tornar qualsevol rebut sempre que en l’orde de domiciliació no s’especifique l’import exacte de cada rebut i, a més, l’import del càrrec supere el que raonablement es podia esperar d’acord amb les anteriors pautes de gasto del client, les condicions del seu contracte marc i les circumstàncies pertinents del cas. Este termini s’amplia fins als 13 mesos si es tracta d’una domiciliació no autoritzada.
  • No consumidors: L’entitat no està obligada a atendre ordes de devolució de rebuts autoritzats o domiciliats. Tenen un termini màxim de 30 dies per a sol·licitar la devolució de domiciliacions no autoritzades.
 • CCC/ IBAN / BIC: Quan el client realitzi una operació, és necessari que este conega amb total seguretat el CCC, l’IBAN (Codi Internacional de Compte Bancari) i el BIC (Codi d’Identificació de l’Entitat o SWIFT) dels comptes amb què està operant, ja que si foren incorrectes, Caixa Rural Vila-real no serà responsable de la no realització o de l’execució defectuosa de l’operació, per exemple si el beneficiari anotat en l’orde no fóra titular del compte d’abonament.
(1) Consumidor: persona física que actua amb fins aliens a la seua activitat econòmica, comercial o professional.